คาปาซิเตอร์ CLMD43 15/16KVAR at 400/415V ABB

6,600.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD43 15/16KVAR at 400/415V ABB

6,600.00 บาท