วิทยากร บรรยายการทำธุรกิจออนไลน์
หลักสูตร การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียร์
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 @ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด